HomeOfertaLepsza stronaUsługiPortfolioKlienciKontakt
EN / PL

DZIĘKUJEMY

Le Grand Bikes, Sopot Film Festi­val, Mali­ka Sze­fo­wa Kuch­ni, Ośro­dek Roz­wo­ju Pol­skiej Edu­ka­cji Za Gra­ni­cą, Meest Pol­ska, HER­MES Ener­gy Gro­up, Olsz­tyn Gre­en Festi­val, Teatr Wybrze­że w Gdań­sku, Teatr na Pla­ży w Sopo­cie, PPNT Gdy­nia, FFW Com­mu­ni­ca­tion, Por­ta (Łódź Design Festi­val), Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, Aran­de­sign Pol­ska, Teatr Miner­wa, Kino na Szek­spi­row­skim, Klub Żak (PC DRA­MA), Art And Archi­tec­tu­re (Agniesz­ka Kuza), Tour De Polo­gne, CITI Bank, Nespres­so, Sisley, The Engi­ne­ers Band, Mor­fe­usz, CIO ROKU, TVN TUR­BO, Justy­na Recze­nie­di (Polish Natio­nal Ope­ra), Fami­ly Boun­ce, UOKiK, MOSTRA­MI, Łukasz Jemioł (Show), Robert Kupisz (Show), Vio­la Śpie­cho­wicz (Show), Lira Vega, CLEO, Insty­tut Che­mii Fizycz­nej (Pol­ska Aka­de­mia Nauk), Forza Ita­lia, itBCG (BGŻ BNP Pari­bas, ING Bank Ślą­ski, Juwen­tus), Norvik Pol­ska, Szel­ki Dla Hel­ki, PWA World Tour Wind­sur­fing, TAU­RON, NOWA MUZY­KA FESTI­VAL, Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Edu­ka­cji i Ani­ma­cji Muzycz­nej (Graj­mywsz­ko­le), Moni­ka Pta­szek, Anna Stel­masz­czyk, Polish Natio­nal Radio Sym­pho­ny Orche­stra (Kato­wi­ce), MUSA­IC Karo­li­na Brod­nie­wicz, Maja Olen­de­rek Ensem­ble, Seba­stian Szy­mań­ski, SCV, BK Bro­ke­rzy i Kon­sul­tan­ci, HADI­KA archi­tek­tu­ra kra­jo­bra­zu, NOKIA, Watch­Me Club, Wód­ka Żołąd­ko­wa Gorz­ka, FER­RE­RO, Stu­dio­Ga­raż, Podró­że Magazine.

jjmh.pl

Proponujemy zaawansowany minimalizm, który usprawnia komunikację.

Instagram • LinkedIn • Behance


2010 – 2023 © J&J MEDIA HOUSE SP ZOO 

Home

Oferta

Lepsza strona

Usługi

Portfolio

Klienci

Kontakt